BMW Klub Jelenia Góra Strona Gwna BMW Klub Jelenia Góra
Jeleniogórskie forum posiadaczy samochodów marki BMW

WWWPortal FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy  KalendarzKalendarz
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Nastpny temat
[Exx] wymiana oleju - informacje

Jakiego oleju u¿ywasz??
mineralnego 15W40
9%
 9%  [ 6 ]
pó³syntetyka 10W40
50%
 50%  [ 33 ]
syntetyka 0WXX 5WXX
27%
 27%  [ 18 ]
CASTROL , VEEDOL 10W60 (motorsport)
6%
 6%  [ 4 ]
inny
6%
 6%  [ 4 ]
Gosowa: 65
Wszystkich Gosw: 65

Autor Wiadomo
So³tys 
vel dzikigrzyb


Moje BMW: TDS :P
Imi: Krzychu
Pomg: 12 razy
Wiek: 34
Posty: 598
Skd: JG
Wysany: 2009-12-12, 02:35   [Exx] wymiana oleju - informacje

Temat zosta³ przeniesiony na g³ówny piedesta³, wiêc go pozwoli³em sobie troszkê przeredagowaæ… tak aby to mia³o rêce i nogi.Spis tre¶ci:
1.Mity i fakty dotycz±ce samego oleju silnikowego.
2. Parametry olejowe i ich klasyfikacja
3. Czasy eksploatacji


1.Mity i fakty dotycz±ce samego oleju silnikowego.

MITY:

1. Oleje siê nie mieszaj±...
BZDURA!! nale¿y uwa¿aæ tylko na parametry.. nie powinno siê mieszaæ oleje o znacznie odbiegaj±cych parametrach fizycznych, takich jak lepko¶æ i gêsto¶æ.

2. Jako¶æ oleju jeste¶my w stanie okre¶liæ po jego kolorze. - Je¶li olej robi siê czarny wówczas nie jest dobrej jako¶ci…
BZDURA!! ka¿dy olej smaruj±cy silnik spalinowy.. smaruje równie¿ pier¶cienie t³oka/cylindra, a wiêc miejsce, gdzie odbywa siê spalanie. A jak spalanie to i sadza - w szczególno¶ci w dieslach.. a sadza jest czarna.. i brudzi olej... wiêc olej ciemnieje. przy mocno zabrudzonych silnikach- z du¿ym przebiegiem, olej po wlaniu od razu siê robi czarny.

3. Gêste oleje silnikowe s± lepsze dla silników „bior±cych olej”, bo mniej go „bior±”. OLEJE pracuj± w temperaturze ok 90-100 'C .. czêsto s± jedynym elementem ch³odz±cym Blok silnika.
OLEJ rozgrzany do takiej temperatury jest du¿o rzadszy ni¿ wlewany z bañki do silnika, WIÊC jak jest nieszczelno¶æ to i tak wycieknie. Prosto to mo¿na zweryfikowaæ na oleju jadalnym na patelni :)

4. Dodaj±c do oleju dodatki uszlachetniaj±ce przed³u¿amy ¿ywotno¶æ oleju w silniku.
To tak jak, dodaj±c do t³ustego obiadu wiêcej przypraw przed³u¿amy sobie ¿ycie ;)

5. Syntetyki wyp³ukuj± uszczelki…
BZDURA!! one nie wyp³ukuj± uszczelek.. one myj± silnik z nagaru, a jak mamy walniêt± uszczelkê zatkan± nagarem... no to wiadomo.. umyje nagar i bêdzie ciek³o... trzeba wymieniæ uszczelkê.. a nie laæ gêsty olej.. to tak jak pudrowanie syfa na pupie podk³adem do makija¿u - a mo¿e nie bêdzie widaæ ??

6. Ka¿dy syntetyk jest lepszy od mineralnego... a nie.. bo siê klasa oleju liczy.. wg API i SAE. s± mineralne oleje co maj± SAE 5w30.. np. fordowski olej i syntetyki co maj± 10w60 – np. Castrol RS… a tak na marginesie.. Castrol rozlewa oleje dla Forda ;)

7. S± mineralne oleje co maj± API SL/CF i syntetyki o ni¿szych parametrach np. SH/CD odp. klasa jako¶ci spotykana dzi¶:
dla benzyny od SC do SM i dla diesla od CC do CF.

8. Jak ma³o je¿d¿ê to mogê rzadziej wymieniaæ.. Olej raz wlany do silnika.. nie myliæ z odkrêconym korkiem w bañce... zaczyna powolnie w miarê up³ywu czasu, pod wp³ywem temperatury traciæ swoje w³asno¶ci smarne. nic na to nie poradzimy - jak zaczniemy gotowaæ wodê w garze to w koñcu wyparuje i gar siê spali.

9. OLEJE do benzyny nie nadaj± siê do diesla itd...
90% olei, nawet tych z napisem DIESEL CZY GAZ to oleje uniwersalne !!, a ¶wiadczy o tym parametr klasowy API oraz ACEA, a tak¿e normy producentów

Fakty :

1. Lepko¶æ i gêsto¶æ oleju nale¿y wybieraæ wg zaleceñ do danego auta, no chyba ze mamy gdzie¶ nasze mechaniczne serducho, albo mamy je tak padniête, ¿e trzeba mu dolewaæ 1L/1000km.. wtedy zalecam olej najtañszy, i jak najszybszy remont silnika, albo jego SWAP

2. Jako¶æ oleju zale¿y od przebiegu i czasu. Zale¿nie od rodzaju oleju powolnie traci w³a¶ciwo¶ci z biegiem tych 2 warto¶ci fizycznych.

3. Oleje dobre jako¶ciowo zawieraj± uszlachetniacze i ¶rodki myj±ce, a to po to aby utrzymaæ w dobrej kondycji nie tylko silnik, ale przede wszystkim uk³ad smaruj±cy. To tak jak z cholesterolem w ¿y³ach.. im wiêcej nagaru, tym s³absze ci¶nienie, a nagar to sadza zgromadzona przez lata w procesie spalania.

4. Nawet gdy u¿ywamy najlepszego oleju czasie jego ¿ywotno¶ci dodatki uszlachetniaj±ce trac± swoje w³a¶ciwo¶ci, a zanieczyszczenie oleju obni¿a jego zdolno¶æ smarn±.

5. Oleje syntetyczne to i tak oleje MINERALNE!!! s± produkowane z tej samej ropy... ale ich % ilo¶æ domieszek syntetycznych powoduje ¿e tak je nazwano, st±d te¿ semi/pó³ syntetyki

6. Za du¿o oleju w silniku powoduje przedmuchiwanie uszczelek, uszczelniaczy, co mo¿e zaowocowaæ nawet uszkodzeniem katalizatora

7. Za ma³o... zatarcie

8. Oleje z napisem Diesel, maj± wiêcej ¶rodków nazwijmy to "wch³aniaj±cych" sadzê, bo takowe silniki jej wiêcej produkuj±... ALE nadaj± siê do benzyny tak samo.. bo w wiêkszo¶ci przypadków, maj± tak¿e klasê dla benzyny, tak samo wysok± jak bez tego napisu.. (dla danej marki oleju) I ODWRITNIE.... benzynowe do diesli

9. OLEJE DO GAZU !!! wg mnie to lipa jakich ma³o... na zdrowy rozs±dek, znaj±c siê na mechanice i fizyce…

Gaz siê spala na sucho..

Tylko trzonki zaworów s± smarowane olejem silnikowym.. czy on do GAZU DIESLA CZY BENZYNY ma za zadanie sparowaæ zawór

To benzyna i ropa.. smaruj± gniazda zaworowe i .. skoro gaz jest suchy.. to i tak i tak siê nam gniazda zaworowe w koñcu posypi±...

2. Parametry olejowe i ich klasyfikacja ..

1. Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj±ce klasyfikacje:

Klasyfikacje lepko¶ciowe dla olejów silnikowych -klasyfikacja SAE

Klasyfikacje jako¶ciowe dla olejów silnikowych
klasyfikacja wed³ug ACEA- klasyfikacja europejska
klasyfikacja wed³ug API - klasyfikacja amerykañska
klasyfikacje wed³ug producentów silników, np. Mercedes-Benz (MB), Volkswagen (VW), BMW

roz³ó¿my np. na czynniki pierwsze klasê oleju jak± ja zalewam swoje autko np : SAE 10 W 60 API SL/CF

SAE

10W- gêsto¶æ oleju .... im ni¿sza.. 0W, 5W, 10W , 15W, 20W tym ni¿sza temperatura „krzepniêcia” – bo tu bardziej chodzi o lepko¶æ dynamiczn±, ale to nie wa¿ne dla zwyk³ego u¿ytkownika.. chodzi o to do jakiej ujemnej temperatury da siê na oleju je¼dziæ i bezproblemowo uruchamiaæ silnik.
60- to jego lepko¶æ kinematyczna przy temperaturze 100'C. im wy¿sza.. 30, 40, 50 , 60, tym wy¿sza temperatura utrzymania smarno¶ci,
W MIEJSCU SMAROWANIA PIER¦CIENIA T£OKA I CYLINDRA TEMPERATURA DOCHODZI DO 150'C
Literka W..
miêdzy dwoma liczbami.. SAE 15W40&.. olej wielosezonowy
sama po jednej liczbie.. SAE 20W .. olej zimowy.

tutaj dok³adna statystyka co do SAE - temperatury w których mo¿na u¿ywaæ olejuAPI:

SC do SM klasa oleju dla benzyny.. im wy¿sza tym lepiej

CC do CG klasa oleju dla diesla.. im wy¿sza tym lepiej

tutaj klasyfikacja dla APIjeszcze jest kalsyfikacja europejska ACEA

dla silników benzynowych A1, A2 i A3
dla ropniaczków B1,B2 i B3 i tu tak samo im wiêcej tym lepiej


3. Czasy eksploatacji:

niezale¿nie od oleju- 1 rok.

LUB (¶rednia wielu producentów)

mineralny - do 10000km
pó³syntetyk do 15000km
syntetyk do 20000km

ja zalecam

mineralny ok 10000km
pó³syntetyk ok 12000 km
syntetyk ok 15000km

w DIESLACH -20% -- pisa³em wy¿ej o sadzy.

a tak w ogóle to najlepiej co 10000km to robiæ,

UWAGA!! To ju¿ moje widzi mi siê...

S± silniki dla których s± zalecane oleje LONG LIFE, .. ja w to nie wierzê... bior±c pod uwagê za³o¿enia producentów dla nowych aut ...
AUTO MA JE¯DZIÆ 5 LAT I TRZEBA JE UTYLIZOWAÆ to ok...
Ale jak mamy zamiar je¼dziæ d³ugo.. to nie ¿a³ujmy silnikom .. wlejmy normalnego syntetyka i zmieniajmy go co te 15000km- ... to tak jak z myciem r±k... wolimy jak s± czyste.
i taka dygresja na ten temat na koniec... W moim aucie mam napisane na skrzyni
LIFE TIME OIL... LIFE TIME>>> póki skrzynia sie nie rozleci.. to ok.. ¶rednia dla rozcz³onkowania takiej skrzyni to ok 200,000- 250,000 km
i TU niespodzianka !!! oleje te robi dla BMW firma ESSO-MOBIL... i zaleca ich wymianê co 60.000KM... ciekawe nie ??
Serwisy w USA tak te¿ robi± w europie nie.. ja wymieni³em swój w skrzyni po 120.000 bo wcze¶niej te¿ my¶la³em ¿e jak napisali Lifetime... to czad mo¿na zapomnieæ i wyla³em ze skrzyni smo³ê a nie olej.. wierzcie lub nie.
LIFE TIME.. dobre sobie.. to tak jak by nam dano na ca³e nasze ¿ycie uzdatniacz do zamiany moczu w wodê.. i kazano nam to piæ w kó³ko..

Tutaj fotki pokazuj±ce gdzie szukaæ klasyfikacji. (przepraszam za jako¶.. tel. komórkowy)
CASTROL:


API

SAE


MOBIL: CIEKAWOSTKA
foto banki pó³syntetyka dedykowanego do diesla..


ma klasê tylko dla diesla wg. API, Ale wg ACEA ma i dla diesla i dla benzyny :D
poni¿ej foto bañki, która nie ma dopisane DIESEL na naklejce

i !!! API mam ju¿ i dla benzyny i dla diesla, a w ACEA.. ta sama klasa co w oleju dedykowanym do diesla.

oto dowód na uniwersalno¶æ oleju.. i wprowadzanie w b³±d klienta przez koncerny naftowe.Pozdrawiam.

ps. jak co¶ to na pisaæ tutaj, a jak chcecie mieniaæ olej i gasiæ inspekcjê to na PW pisaæ.. siê umówimy u mnie w firmie[
_________________
....______________
.../....................V......\
../.................CO.OD...\
./.................................\
.____...___..___...____
((o)(.)\[___][___]/(.)(o))
====..D6..XXXXX..====
|______ALPINA______|
I__I______.______I__I
Ostatnio zmieniony przez MajkelK 2009-12-15, 15:06, w caoci zmieniany 6 razy  
 
 
inferno_m 


Moje BMW: e61 530dA Touring
Imi: Wojtek
Pomg: 1 raz
Wiek: 37
Posty: 319
Skd: DJ PO ZS
Wysany: 2009-12-12, 10:41   

Sk±d te rewelacje dzikigrzyb ?
 
 
MajkelK 
Administrator
Rzecznik prasowy


Moje BMW: E36 zwyk³y sedan
Imi: Micha³
Pomg: 11 razy
Wiek: 33
Posty: 5639
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2009-12-12, 11:05   

dzikigrzyb, dobra robota :ok:
Wszystko napisane fachowo i w jednym miejscu :szacun:
Wielkie dzieki za pomoc ;)

Ja osobiscie zaleje sie valvoline 10w40 maxlife
_________________
Go, oceñ moj± Beemke
 
 
So³tys 
vel dzikigrzyb


Moje BMW: TDS :P
Imi: Krzychu
Pomg: 12 razy
Wiek: 34
Posty: 598
Skd: JG
Wysany: 2009-12-12, 12:21   

inferno_m napisa/a:
Sk±d te rewelacje dzikigrzyb ?


z praktyki, zajmijê siê wymian± oleju w autach od k±d pamiêtam ¿e zacz±³em pomagaæ ojcu w warsztacie, a pracujemy ju¿ razem conajmniej 10 lat.

[ Dodano: 2009-12-12, 12:46 ]
MajkelK napisa/a:
dzikigrzyb, dobra robota :ok:
Wszystko napisane fachowo i w jednym miejscu :szacun:
Wielkie dzieki za pomoc ;)

Ja osobiscie zaleje sie valvoline 10w40 maxlife


MajkelK do twojego autka..
z katalogu Valvline - dobey wybór.
SILNIK: Dura BLEND.. czyli i MAX LIFE 10W40 jest ok. pojemno¶æ max. michy ol. to 4,5L.


w skrzyni masz taki aam olej jak w AUTOMATACH pojemno¶æ 1.1 L
czyli np.
Castrol TQ dextron3, Mobil ATF 220 - jego te¿ trzeba wymieniaæ.. ja polecam co 40.000KM

do mostu CASTROL SAF-XO 1,1l co 60.000 do 100.000 KM

a do uk³. ch³. 7L

:zdrowie: dla mnie ;)
Ostatnio zmieniony przez So³tys 2009-12-12, 20:30, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
MajkelK 
Administrator
Rzecznik prasowy


Moje BMW: E36 zwyk³y sedan
Imi: Micha³
Pomg: 11 razy
Wiek: 33
Posty: 5639
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2009-12-12, 15:16   

dzikigrzyb, Twoja wiedza jest ogromna :szacun:
:zdrowie: bedzie :]
Tyle informacji w tym temacie ze az go podwiesze ;)
_________________
Go, oceñ moj± Beemke
 
 
marcinBMW 
Czu-Czu


Moje BMW: HONDA Bali SUZUKI DR
Imi: Marcin
Posty: 585
Skd: jelenia góra
Wysany: 2009-12-12, 23:48   

dzikigrzyb napisa/a:
z praktyki, zajmijê siê wymian± oleju w autach od k±d pamiêtam ¿e zacz±³em pomagaæ ojcu w warsztacie, a pracujemy ju¿ razem conajmniej 10 lat.

Macie swój warsztat???
_________________
 
 
So³tys 
vel dzikigrzyb


Moje BMW: TDS :P
Imi: Krzychu
Pomg: 12 razy
Wiek: 34
Posty: 598
Skd: JG
Wysany: 2009-12-13, 00:00   

tak mam.. ale nie chcê aby zaraz kto¶ powiedzia³ ¿e na forum wlaz³em i od razu reklamuje siê.. na PW napisa³em Ci namiar..
_________________
....______________
.../....................V......\
../.................CO.OD...\
./.................................\
.____...___..___...____
((o)(.)\[___][___]/(.)(o))
====..D6..XXXXX..====
|______ALPINA______|
I__I______.______I__I
 
 
RAFA£///M3 


Moje BMW: e39 530i
Imi: Rafa³
Pomg: 3 razy
Wiek: 26
Posty: 1680
Skd: DJ
Wysany: 2009-12-13, 12:37   

twoja wiedza powala :ok:
_________________
 
 
slawo
[Usunity]

Wysany: 2010-02-03, 16:55   

castrol longlife 0W40 daje rady 30Tys. Wcze¶niej nie wymieniam robiê ponad 40tys w roku. Wymiana co 10 tys z torbami by mnie pu¶ci³a. (6,5 L) ¦rednie dolewki do 0,5 litra na 30 tys. km. Trochê wiêcej wiary w zalecenia producenta z Bawarii
 
 
rafi3531
[Usunity]

Wysany: 2010-03-16, 14:13   

no i super napisane fachowo i najwa¿niejsze w jednym miejscu :ok:


Temat oczyszczony z OT /// Fiq
Ostatnio zmieniony przez Fiq 2010-03-17, 08:36, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
inferno_m 


Moje BMW: e61 530dA Touring
Imi: Wojtek
Pomg: 1 raz
Wiek: 37
Posty: 319
Skd: DJ PO ZS
Wysany: 2010-10-10, 10:54   

W temacie oleju.
Czy uwa¿acie i¿ olej sprzedawany np. w Niemczech jest lepszej jako¶ci ni¿ ten produkowany na nasz rynek ? Ostatnio czyta³em na temat chemii gospodarczej sprzedawanej przez tego samego producenta na rynek niemiecki i polski, ró¿nice s± znaczne. Co my¶licie na temat oleju oraz np. czê¶ci zamiennych.
 
 
Dziqsek 
Prezes Klubu


Moje BMW: F10 535i & E91 3
Imi: Artur
Pomg: 21 razy
Wiek: 34
Posty: 3774
Skd: Warszawa/Jelenia Góra
Wysany: 2010-10-10, 17:12   

Ja zawsze u Goebelsow kupuje olej i jak do tej pory nie narzekam :)
_________________
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposa¿anie, chiptuning.
Aktualne softy i aktualizacje przez serwer BMW Online

Tel. 790-465-462 gg: 6357677
 
 
So³tys 
vel dzikigrzyb


Moje BMW: TDS :P
Imi: Krzychu
Pomg: 12 razy
Wiek: 34
Posty: 598
Skd: JG
Wysany: 2010-10-11, 18:10   

nie to ¿ebym sobie skrzy³a podcina³ pisz±c tu, ale.. olej produkowany na polski rynek jest pakowany w polsce. Jako¶æ jest pdobna, wiêc to zale¿y tylko od uczciwo¶ci dystrybutora co w jak
e baniaki naleje.
_________________
....______________
.../....................V......\
../.................CO.OD...\
./.................................\
.____...___..___...____
((o)(.)\[___][___]/(.)(o))
====..D6..XXXXX..====
|______ALPINA______|
I__I______.______I__I
 
 
toymachine 
chyba tak..

Moje BMW: e36
Imi: Artur
Wiek: 30
Posty: 22
Skd: Woltomierz / dolny sl±sk
Wysany: 2010-10-30, 13:49   

¦wietnie ogarniêty temat, jak dla mnie bomba :)
 
 
konrados 
e36 323 Touring


Moje BMW: E36 318 TDS - bylo
Imi: Konrad
Wiek: 34
Posty: 327
Skd: DJA BLK w NL
Wysany: 2011-01-07, 21:27   

Dla mnie super info co, do ktorych nie bylem pewien. Teraz juz jestem ;)
Mi zalali Castrol 10W40 Magnetic, przebieg obecnie 258 tys. Zrobilem juz ok. 10 tys. km i dolalem jakies 300 ml.
 
 
Michl15eu 


Moje BMW: e36 316
Imi: Micha³
Wiek: 26
Posty: 344
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2012-04-02, 16:11   

ja dzi¶ zala³em elf pó³syntetyk 10w40 do swojej 316
_________________

PimpoWó¿: NO KLIKNIJ TUTAJ
 
 
Nicpoñ 

Moje BMW: E34 518i
Imi: Piotrek
Wiek: 36
Posty: 37
Skd: Dzier¿oniów
Wysany: 2012-04-20, 21:44   

U mnie poprzedni rze¼nik wla³ jaki¶ najtañszy 15W-40 bo delikatnie podcieka³ uszczelniacz wa³u... Uszczelniacz wymieniony, zalany mobil 10W-40 i zaworki od razu ucich³y, nawet po odpaleniu ich nie s³ychaæ,no i silnik suchutki --------> M40, 340tysi naje¿d¿one :hyhy:
 
 
Dziqsek 
Prezes Klubu


Moje BMW: F10 535i & E91 3
Imi: Artur
Pomg: 21 razy
Wiek: 34
Posty: 3774
Skd: Warszawa/Jelenia Góra
Wysany: 2012-04-20, 22:25   

Ja ju¿ mam prawie skompletowany olej motula 5w40 do swojego czekam jeszcze na dwie bañki bo poprzedniemu sprzedawcy zabrak³o ju¿ .

Swoj± drog± dopiero teraz zobaczy³em to :
slawo napisa/a:
castrol longlife 0W40 daje rady 30Tys. Wcze¶niej nie wymieniam robiê ponad 40tys w roku. Wymiana co 10 tys z torbami by mnie pu¶ci³a. (6,5 L) ¦rednie dolewki do 0,5 litra na 30 tys. km. Trochê wiêcej wiary w zalecenia producenta z Bawarii


:bag: :bag: :bag: :bag: :bag:

30tys w dieslu na jednym oleju....

6,5 litra oleju ¶redniej klasy ( Castrol, Mobil, Shell itp) to okolo 200z³ +50 za filtry i wymiane. Na starym silniku... Ja mam nowy dostodowany do oleju longlife a i tak max co 20tys wymieniam, mimo ze komputer pokazuje ze jeszcze 10-12tys spokojnie niby moge zrobic. 500z³ w roku na paliwo mi nie szkoda, tym bardziej ¿e ew koszty naprawy moje lub nastêpnego w³a¶ciciela mog±byæ pora¿aj±ce.
No ale wiêkszo¶æ my¶li... a w dupie mam zaoszczedze sobie , zacznie sie sypac to sprzedam i niech siê martwi kto¶ inny. Potem idzie fama o marce, i u¿ytkownikach.
Ja robiê przegl±dy co 15-20 tys tylko po to zeby pozniej z czystym sumieniem sprzedaæ auto i nie musieæ kombinowaæ i siê t³umaczyæ po sprzeda¿y ryzykuj±c pó¼niejsze spa³owanie przez kolejnego w³a¶ciciela za sprzedanie szrotu :dry:
_________________
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposa¿anie, chiptuning.
Aktualne softy i aktualizacje przez serwer BMW Online

Tel. 790-465-462 gg: 6357677
 
 
Witoo 
gg 1023644


Moje BMW: E60 525i
Imi: Witek
Pomg: 10 razy
Wiek: 32
Posty: 1908
Skd: DKA
Wysany: 2012-04-20, 23:35   

Ja u siebie w TDS-ie wymienialem co 10ty¶ i do dzi¶ je¼dzi bez wiêkszych problemów :jupi:
Mimo ¿e katalogowo podobno co 7,5ty¶ powinno siê wymieniaæ :bag:
_________________
Nie trzeba byæ wiêkszym, ¿eby wygraæ - wygrywali mali,
Nie trzeba siaæ strachu, by ciê szanowali,
G³upi zrobi± wszystko, ¿eby wszyscy siê ich bali,
To nie szacunek - to parali¿.
 
 
ALF 


Moje BMW: E34 520i; E39 540iA
Imi: Jacek
Wiek: 54
Posty: 40
Skd: Mys³akowice
Wysany: 2012-04-23, 15:15   

So³tys napisa/a:
nie to ¿ebym sobie skrzy³a podcina³ pisz±c tu, ale.. olej produkowany na polski rynek jest pakowany w polsce. Jako¶æ jest pdobna, wiêc to zale¿y tylko od uczciwo¶ci dystrybutora co w jak
e baniaki naleje.


Chyba nie ka¿dy. Valvoline nie jest konfekcjonowany w Polsce.
_________________
Pozdrawiam
Jacek
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group


Partnerzy
Szarlotka www.aso-bmw.pl MRC chiptuning auto max Swap&Play Car Design
Partner techniczny: