BMW Klub Jelenia Gra gwna Forum Historia Cele Klubu Spotkania kontakt
Witamy Go
Obecny czas to 2018-06-24, 23:24

Zaloguj
Uytkownik:
Haso:
Zapamitaj 
Zapomniaem hasa
Rejestracja

Ankieta
Na jakim paliwie je¼dzisz?
PB 95: 60
PB 98: 30
Diesel: 56
LPG: 44
CNG: 0

Ostatnie tematy
» Audi A6 C4 2.4 V6
» BMW E87
» Urwane sanki e46
» PILNIE KUPIE ÆWIARTKÊ LEWY TY£ E46 COUPE
» witam ustawi kto¶ rozrz±d w 540i vanos
» Pad³a cewka E36 318i
» Nawiewy problem e36 1.8i
» Naprawa zderzaków
» Klimatyzacja
» Jaka czerwieñ na E34?

Kto jest na Forum
Przez ostatnie 1 godziny byli na forum:
0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 140 Goci
Z zarejestrowanych:
Brak
Uytkownikw w ostatniej godzinie:78
[ Kto jest na Forum ]
Na Forum jest 7 uytkownikw :: 0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 7 Goci
Zarejestrowani Uytkownicy: Brak
Najwicej uytkownikw 69 byo obecnych 2016-01-07, 15:50

Wspó³praca - Auto-Voll s.c.
Autor: MajkelK @ 2013-03-30, 11:22
Firma Auto-Voll S.C. oraz BMW Klub Jelenia Góra nawi±za³y wspó³pracê w celu promowania dobrego imienia i wizerunku marki BMW. £±cz±ca nas pasja i zami³owanie pozwala nam ka¿dego dnia wspólnie zdobywaæ nowe do¶wiadczenia i jeszcze wiêksz± satysfakcjê, któr± daje mo¿liwo¶æ wspó³tworzenia historii tej wyj±tkowej marki.

Zosta³ tak¿e podpisany stosowny dokument:Powstanie te¿ odpowiedni dzia³ na forum zorientowany na naszego partnera, w którym bêdzie mo¿na przeczytaæ o aktualnych ofertach, promocjach, jak i dowiedzieæ siê o konkretne podzespo³y lub ceny czê¶ci.

Dziêki tej wspó³pracy otrzymamy wsparcie marketingowe, finansowe oraz zni¿ki na ofertê sklepu Auto-Voll s.c.
Szczegó³y niebawem.Kilka s³ów o Firmie Auto-Voll:
Firma jest na rynku motoryzacyjnym ju¿ od szesnastu lat, za¶ na serwisie aukcyjnymAllegro.pl ponad cztery lata.

AUTO-VOLL S.C. to sprawdzony kontrahent, co potwierdza bardzo du¿a ilo¶æ pozytywnych komentarzy i jeszcze wiêksza ilo¶æ zadowolonych klientów.
Oferowane produkty sprzedawane i wysy³ane s± w ka¿de miejsce w Polsce, a tak¿e s± prowadzone transakcje w Unii Europejskiej. W odró¿nieniu jednak od wielu firm, nie s± tylko wirtualnym sklepem. Ka¿dego dnia doradzaj± i pomagaj± swoim klientom w siedzibie firmy.

Ka¿dy ma swoj± historiê..
Pocz±tki istnienia firmy AUTO-VOLL S.C. datuj± siê na 1992 rok. W tym¿e roku jako spó³ka cywilna jeszcze pod nazw± AutoMek z pierwsz± siedzib± na ulicy Piotrkowskiej w £odzi rozpoczyna dzia³alno¶æ gospodarcz± polegaj±c± na sprzeda¿y czê¶ci oraz akcesoriów samochodowych do aut niemieckiego producenta, firmy BMW. Z czasem oferta handlowa zostaje rozszerzona o podzespo³y do samochodów innych zachodnich marek, takich jak Audi, Ford, Opel a tak¿e Volkswagen.

W 1995 roku dynamiczny rozwój firmy wymaga zmiany lokalizacji. AutoMek zostaje przeniesiony na ulicê Wojska Polskiego w £odzi, gdzie znajduje siê do dnia dzisiejszego. Nowa, wiêksza powierzchnia biura i magazynu pozwala na dostarczanie czê¶ci do samochodów z ca³ej grupy koncernu Volkswagena, miêdzy innymi Seata czy Skody. W ofercie znajduj± siê tak¿e wschodni producenci tacy jak Toyota Mazda czy Nissan.

W 2004 roku wychodz±c naprzeciw potrzebom klientów firma AutoMek debiutuje na najwiêkszym polskim portalu aukcyjnym Allegro.pl. Pierwsze komentarze w pe³ni oddaj± charakter zorientowanej na klienta firmy. Dzia³anie szybkie, sprawne i bezproblemowe, zapewnienie mi³ej atmosfery transakcji i godnego zaufania kontaktu z klientami.

Rok 2008 jest rokiem niezwykle wa¿nych przemian dla dzia³alno¶ci firmy. Po zmianie wspó³w³a¶ciciela zostaje zmieniona nazwa spó³ki na AUTO-VOLL S.C. Zmiany dotycz± równie¿ pracowników. Nowy zespó³ to grupa m³odych i kreatywnych osób, których g³ównym celem jest ci±g³e podnoszenie jako¶ci ¶wiadczonych przez firmê us³ug handlowych, a owocem ich pracy jest ci±gle powiêkszaj±ca siê baza sta³ych klientów.Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group