BMW Klub Jelenia Gra gwna Forum Historia Cele Klubu Spotkania kontakt
Witamy Go
Obecny czas to 2018-06-24, 23:25

Zaloguj
Uytkownik:
Haso:
Zapamitaj 
Zapomniaem hasa
Rejestracja

Ankieta
Na jakim paliwie je¼dzisz?
PB 95: 60
PB 98: 30
Diesel: 56
LPG: 44
CNG: 0

Ostatnie tematy
» Audi A6 C4 2.4 V6
» BMW E87
» Urwane sanki e46
» PILNIE KUPIE ÆWIARTKÊ LEWY TY£ E46 COUPE
» witam ustawi kto¶ rozrz±d w 540i vanos
» Pad³a cewka E36 318i
» Nawiewy problem e36 1.8i
» Naprawa zderzaków
» Klimatyzacja
» Jaka czerwieñ na E34?

Kto jest na Forum
Przez ostatnie 1 godziny byli na forum:
0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 140 Goci
Z zarejestrowanych:
Brak
Uytkownikw w ostatniej godzinie:77
[ Kto jest na Forum ]
Na Forum jest 5 uytkownikw :: 0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 5 Goci
Zarejestrowani Uytkownicy: Brak
Najwicej uytkownikw 69 byo obecnych 2016-01-07, 15:50

Wspó³praca - ASO-BMW
Autor: jaaameee @ 2013-11-20, 07:26


Mi³o nam poinformowaæ, i¿ w dniu dzisiejszym Firma ASO-BMW oraz BMW Klub Jelenia Góra nawi±za³y wspó³pracê w celu promowania dobrego imienia i wizerunku marki BMW. £±cz±ca nas pasja i zami³owanie pozwala nam ka¿dego dnia wspólnie zdobywaæ nowe do¶wiadczenia i jeszcze wiêksz± satysfakcjê, któr± daje mo¿liwo¶æ wspó³tworzenia historii tej wyj±tkowej marki.

Powstanie te¿ odpowiedni dzia³ na forum zorientowany na naszego partnera, w którym bêdzie mo¿na przeczytaæ o aktualnych ofertach, promocjach, jak i dowiedzieæ siê o konkretne podzespo³y lub ceny czê¶ci.

Kilka s³ów o Firmie ASO-BMW:
Od wielu lat czynnie uczestniczymy w ¿yciu motoryzacyjnym czego owocem by³o za³o¿enie w 2009 roku firmy pod nazw± Silesia Parts s.c. z ofert± skierowan± do w³a¶cicieli wszystkich marek, a w szczególno¶ci do BMW. Dynamiczny rozwój oraz rozpoznawalno¶æ naszej dzia³alno¶ci w ¶wiecie BMW sprawi³, ¿e stworzylismy sklep internetowy pod nazw± ASO-BMW.pl specjalizuj±cy siê w obs³udze Klientów bawarskiej marki.
Oferta ASO-BMW.pl jest dopasowana do wymagañ ka¿dego Klienta, mamy w ofercie szeroki wachlarz firm reprezentuj±cych najwy¿szy poziom jako¶ciowy oraz firm, które stanowi± kompromis pomiêdzy cen± a jako¶ci±. Dziêki ASO-BMW.pl us³ugi nasze wkraczaj± na jeszcze wy¿szy poziom, sprawiaj±c, ¿e oferta jest jeszcze bardziej przejrzysta, czas obs³ugi krótszy a kontakt lepszy.

Nasza wiarygodno¶æ i jako¶æ obs³ugi potwierdzona jest oficjaln± wspó³prac± z opiniotwórczymi klubami i forami BMW:
- www.bmw-klub.pl
- www.bmw-sport.pl
- www.bmw5er.pl
- www.bmw-syndykat.pl
- www.bts-bmw.pl
- www.bmwfan.pl
- www.7er.pl
i wiele innych.


Adres Sklepu:
http://www.aso-bmw.pl/


Wszystkie szczegó³y, które wynikaj± z nawi±zanej wspó³pracy niebawem.


Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swj komentarz)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group